homeautós túrákfly & drivekörutaknászúthajóutakvilláknyaralj és láss!Premium selectionvízumcsaládi nyaraláskapcsolatrólunk

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

 

I. Bevezetés

I.1. A MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Mauri Kft., székhely: 1052 Budapest, Deák F. u. 21, adószám: 11176512-2-41, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 01-09-699661 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva, a szolgáltatási tevékenységet engedélyező hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal regisztrációs szám: R 02047/2000, cégtelefon/telefax szám: +36/ 1/ 266-4700, e-mail: mauri@mauri.hu, a továbbiakban: Mauri), mint Magyaroszágon bejegyzett székhelyű utazásszervező az általános utazási feltételekről szóló tájékoztatóját az alábbiakban teszi közzé.
A Mauri által szervezett külföldi utazásokra a Mauri honlapján és közösségi oldalán (www.mauri.hu és https://hu-hu.facebook.com/mauri.hu) és egyéb személyre szabott ajánlatokban (akciós kiadványok, elektronikus levelek) közzétettekben, a megrendelésben, illetve visszaigazolásában, valamint jelen általános utazási feltételekben foglaltak az irányadók, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai, és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései jönnek figyelembe. Ugyanezek a feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi.
I.2. A Mauri az utazásszervezői tevékenysége keretében egyedi vagy csoportos igény alapján utazásokat szervez, valamint a Mauri által összeállított utazási csomagokat értékesít. Utazási csomag olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg, függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese huszonnégy (24) óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.
I.3. A Mauri által működtetett utazási irodák elérhetőségei az alábbiak:

  • 1052 Budapest, Deák F. u. 21 (+36/1/266 4700, e-mail: mauri@mauri.hu)
  • 6722 Szeged, Dugonics tér 2. (+36/62/55 65 65, e-mail: szeged@mauri.hu)
  • 1012 Budapest, Márvány u. 18. (+36/1/225 0360, e-mail: incoming@mauri.hu)

 

II. A szerződés megkötése

II.1. Az utas a Mauri utazási szolgáltatásait a Mauri utazási irodáiban, vagy bármely más, a Mauri utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazásszervezőnél megrendelheti. A Mauri által felajánlott utazási szolgáltatásokat az utas elektronikus levélben is megrendelheti. Az utas a megrendeléséhez nyolc (8) napig kötve van.
II.2. Az utazási szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával, vagy az utazási szerződés aláírásával és az előleg (az utazás megkezdését megelőző hatvanadik napnál korábbi megrendelés esetén az előleg és a foglaló) hiánytalan befizetésével jön létre. Ha a Mauri a megrendelést helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el és ezt a megrendelésen vagy a visszaigazoláson jelzi, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Mauri a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról az utast végleges visszaigazolással értesíti. Ezen végleges visszaigazolásig az utas jelentkezését a Mauri bármikor visszamondhatja, köteles azonban a befizetett előleget (foglalót) a visszamondás közlésétől számított öt (5) napon belül visszafizetni.
II.3. Az utazási szerződést írásban kell megkötni, és papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. Az utazási szerződés módosítására ugyanezen előírások az irányadóak. Az írásos megrendelésnek, vagy utazási szerződésnek tartalmaznia kell az utazási szerződés létrejöttéhez szükséges, és a Rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott minden adatot. Utazási csomag értékesítése esetén az utazási szerződésnek előzőeken kívül tartalmaznia kell a Rendelet 13.§ (1) bekezdésének b)-i) pontjában és a 15.§-ában előírtakat.
II.4. Az utas nevében megbízottja is eljárhat az utazási szerződés megkötésekor. Ilyen esetben a Mauri nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast, a harmadik személyt az utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érinthetik (pl. kötelező oltás).
II.5. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött szolgáltatásokat olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek, és erről írásban nyilatkozik. Az engedményezés tényéről az utas köteles a Maurit haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
II.6. A Mauri honlapján található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a megrendelésben illetve a visszaigazolásban foglaltak, valamint jelen általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik. Mindazok a helység-, szállás-, és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, amelyeket nem a Mauri ad ki, nem képezik az utazási szerződés részét, ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon a Maurin, vagy közreműködőin; azokért a Mauri felelősséget nem vállal, teljesítésükre nem köteles.

 

III. A szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei

III.1. A Mauri legfőbb kötelezettsége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. A Mauri kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közreműködő útján teljesíteni, a honlapon vagy más utazási tájékoztatóban található leírás tartalmának megfelelően.
III.2. A tájékoztató dokumentumokban található ún. fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására a Mauri - közreműködője útján - csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma, stb.).
III.3. A Mauri nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb okból bekövetkező késéséért, ezúton is figyelmezteti az utast ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosó, utak túlzsúfoltsága miatt. Az utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárfelelősség a Maurit nem terheli. A megadott menetrendek tájékoztató jellegűek.
III.4. A Mauri kizárja a felelősségét az előre nem látható eseményekből (pl.: menetrendváltozás, megváltozott időjárási viszonyok, késések, stb.) eredő problémákért. Előfordulhat, hogy ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot. A Mauri minden esetben törekszik arra, hogy a programváltozások minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, de az ilyen problémákból eredő károkért nem vállal felelősséget.
III.5. A Mauri a honlapján vagy más utazási tájékoztatóban foglaltaktól való eltérés jogát – kivételesen indokolt esetekre – kifejezetten fenntartja, és vállalja, hogy a változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összetételére vonatkozóan a Mauri által közzétett adatokban történt esetleges változásokról a Mauri írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli azokat az utassal.

 

IV. A részvételi díj (szolgálatási díj) és annak megfizetése:

IV.1. A részvételi díjat a Mauri a szerződés megkötése előtt köteles az utassal közölni. A részvételi díj – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Mauri részére járó eljárási díjat és szervezési költséget, továbbá magánszemély megrendelő esetén az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, valamint nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját sem. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság vagy üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. A részvételi díj nem tartalmazza az utas tekintetében kötött légi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Maurinál felmerülő munkadíjat és az ezzel kapcsolatos járulékos költségeket (átfoglalás, árkülönbözet, stb.). A Mauri fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek jelen utazási feltételek II.6. pontjában felsorolt dokumentumokban nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már megrendelt utazások feltételeit.
IV.2. Az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában az utas a szerződés megkötésekor előleget köteles fizetni a Mauri részére, melynek mértéke a teljes részvételi díj negyven (40) százaléka. Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) napnál korábban kerül sor, akkor az utas – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában – a szerződés megkötésekor a részvételi díj húsz (20) százalékának megfelelő összegű előleget, és a részvételi díj további húsz (20) százalékának megfelelő mértékű foglalót köteles megfizetni a Mauri részére. Amennyiben az utazási szerződés létrejön, de a teljesítés az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni – kivéve jelen általános utazási feltételek V.2.3. pontjában szabályozott eseteket. Az átadott foglaló a szerződés megkötésének napjától az utazás megkezdését megelőző hatvanadik (60.) napig minősül foglalónak, ezt követően a foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett összeg jogcíme előlegre módosul. A Mauri a szerződés megkötésekor a részvételi díjnak az e pontban megjelöltél nagyobb részét is követelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Maurira – ez esetben a részvételi díj megfizetéséről az utazási szerződés rendelkezik. Ha a megrendelés az utazást megelőző harmincadik (30.) naptári napon belül történik, akkor az utas a teljes részvételi díjat köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.
IV.3. Az utas a teljes részvételi díjat az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt harminc (30) nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni. A Mauri a teljes részvételi díj ennél korábbi megfizetését is igényelheti, ha a külföldi közreműködőjével kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
IV.4. Bármely fizetési határidő elmulasztása esetén a Mauri jogosult külön felszólítás, illetve az érdekmúlás igazolása nélkül a szerződéstől elállni, amely esetben az utas köteles a Mauri valamennyi költségét megtéríteni a jelen általános utazási feltételek V.1.5. pontjában megjelölt összegben.
IV.5. Az utas által teljesítendő részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti huszadik (20.) napon a Mauri felemelheti, amennyiben a szállítási költségek (beleértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy deviza – a Mauri közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyama változik. A díjemelés mértéke a költségek, vagy az árfolyam emelkedésének mértékével arányos. A Mauri köteles a díjemelés közlésével egyidejűleg a díjemelés mértékéről és indokáról az utast írásban tájékoztatni. A részvételi díjon felül, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek közzétett összege az előzőektől eltérően változhat.
IV.6. A Mauri a teljes részvételi díj megfizetése esetén köteles az utazási dokumentumokat (pl. részvételi jegy és/vagy repülőjegy, voucher stb.) kiállítani és az utasnak átadni. A Mauri az utazáshoz szükséges dokumentumokat – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb az indulás előtt egy (1) munkanappal adja át a Mauri utazási irodáiban, vagy az utazásközvetítő irodájában, ennek hiányában elektronikus levélben küldi meg a megrendelő által megadott címre. Sürgős esetben a Mauri jogosult az úti okmányok fax útján történő továbbítására is. Az utas és a Mauri az utazási szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen, és haladéktalanul értesíteni a címükben, egyéb elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. Az utazási dokumentumokat az utas köteles az utazás megkezdése előtt a Mauri közreműködőjének (pl.: légitársaság, szálloda) bemutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. A részvételi jegyen nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe az utas.
IV.7. A Mauri által meghirdetett akciók és különböző fizetési kedvezmények nem vonhatók össze.

 

V. A szerződéstől való elállás

V.1. Az utas szerződéstől való elállása
V.1.1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a Mauri tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő az elállás időpontjának.
V.1.2. Ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert a Mauri az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc (8) százalékot meghaladja, akkor az utast jelen általános utazási feltételek V.2.2. és V.2.3. pontjában meghatározott jogok illetik meg.
V.1.3. Ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, és az utazási szerződés módosítására nem került sor, akkor a Mauri köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.
V.1.4. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem jelen általános utazási feltételek V.1.2. vagy V.1.3. pontjában meghatározott okok valamelyike, akkor köteles a Mauri részére bánatpénzt fizetni, melynek mértéke:
a) apartman vagy villa igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén:
az utazás megkezdése előtti 59. naptól a 45. napig a részvételi díj 10%-a;
az utazás megkezdése előtti 44. naptól a 35. napig a részvételi díj 50%-a;
az utazás megkezdése előtti 34. naptól a 2. napig a részvételi díj 80%-a;
az utazás megkezdése előtti 1. naptól 100%-a.
b) egyéb esetekben:
az utazás megkezdése előtti 59. naptól a 30. napig a részvételi díj 10%-a;
az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 22. napig a részvételi díj 30%-a;
az utazás megkezdése előtti 21. naptól a 15. napig a részvételi díj 40%-a;
az utazás megkezdése előtti 14. naptól a 7. napig a részvételi díj 60%-a;
az utazás megkezdése előtti 6. naptól a 3. napig a részvételi díj 75%-a;
az utazás megkezdése előtti 2. naptól a részvételi díj 100%-a.
Az utazás megkezdését megelőző hatvan (60) napnál korábbi elállás esetén bánatpénz nem követelhető, ami azonban nem érinti jelen általános utazási feltételek IV.2. pontja szerint átadott foglaló esetleges visszatartását.
V.1.5. A bánatpénzzel azonos összegű költségtérítés illeti meg a Maurit, amennyiben az utazási szerződéstől az utas a IV.4. pontban foglaltak szerint eláll.
V.1.6. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a Mauri nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani vagy visszatéríteni.
V.2. Az utazásszervező elállása
V.2.1. A Mauri legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz (20) nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.
V.2.2. Ha a Mauri nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor köteles az utasnak az eredetivel legalább azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy ha ilyen szolgáltatást nyújtani nincs lehetősége, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el, akkor a Mauri köteles az utas által befizetett részvételi díjat (előleget) a Rendelet 9.§ (2) bekezdés b) pontjában előírt mértékű kamattal együtt visszafizetni.
V.2.3. Ha a Mauri szerződéstől való elállására nem az utas érdekkörében felmerült okból kerül sor, a Mauri köteles az utas felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha az elállásra a Mauri által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Mauri elállásáról az utast legkésőbb az utazás megkezdése előtt egy (1) nappal írásban tájékoztatja. Ezekben az esetekben a Mauri a foglaló jogcímén átvett összeget is csupán egyszeresen köteles visszafizetni.

 

VI. A szerződés módosítása:

VI.1. Ha a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges elemeinek (pl. utas lakcíme) módosításában állapodnak meg, az utas köteles a Mauri módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő módosítási költség mértékéről az utazási iroda ad tájékoztatást.
VI.2. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, utas neve stb.) módosítására csak az utas részéről a V.1.4. pontbeli bánatpénz fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség.

 

VII. Hibás teljesítés:

VII.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a Mauri felel. Ha a Mauri a szolgáltatás teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, a közreműködő magatartásáért is úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. A szavatossági igény alapján az utas elsősorban kijavítást kérhet, amelyet a Mauri úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Mauri más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatást nyújt. Az utas szavatossági igényeire egyebekben a Rendelet 10.§-ában foglaltak az irányadók.
VII.2. Ha az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a Mauri helyi képviselőjével, vagy – helyi képviselő hiányában – az érintett helyszíni szolgáltatóval (közreműködővel vagy a közreműködő képviselőjével). A panaszt teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem vagy csak részben orvosolt hiányosságra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Maurinak írásban bejelenteni. Az utas felel a közlés késedelméből eredő károkért. A jelen pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza a Mauri panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Az utazási iroda az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles a panaszt kivizsgálni, és álláspontjáról az utast értesíteni.
VII.3. A Mauri köteles az utazási szerződés nem teljesítésével vagy hibás teljesítésével az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az utazási iroda és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a Rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy az utazási iroda kártérítési felelőssége legfeljebb a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszereséig áll fenn.
VII.4. A Mauri köteles az utasnak segítséget nyújtani akkor is, ha az utasnak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért a Mauri nem felel, nevezetesen, ha vis maior esete következett be, vagy ha az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Mauri ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
VII.5. A Mauri indokolt esetben fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való cserélésére.
VII.6. Az utazás során a helyszíni szolgáltatásokkal kapcsolatos másodlagos, szubjektív (pl. az ételek íze, minősége) problémákért a Mauri nem vállal felelősséget.
VII.7. A Maurit nem terheli felelősség a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért.
VII.8. A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Mauri és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében kell az utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie a légitársaságnál.
VII.9. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Mauri vagy közreműködője (pl. légitársaság) átvette.
VII.10. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

 

VIII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések:
Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) és egyéb okmányok, az előírt egészségügyi követelmények és a célországban való tartózkodáshoz esetlegesen kötelezően előírt minimális napi valutaellátmány biztosítása az Utas feladata, melyekről a Mauri a honlapján, a katalógusában vagy előzetesen írásban tájékoztatást ad. Az Utas vállalja, hogy az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az utas köteles a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Az úti okmányok hiányából, valamint a vám-, deviza- és egészségügyi rendelkezések, vagy a fogadó ország jogszabályainak, szokásainak be nem tartásából keletkezett károkért az Utas semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve a Mauri ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles teljes mértékben megtéríteni.

 

IX. Légi szállítással kapcsolatos rendelkezések:

IX.1. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a Mauri fenntartja magának a repülőgép indulási időpontjának, a helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. A változásból eredő kellemetlenségekért vagy károkért a Maurit felelősség nem terheli. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy:
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet
- az útipoggyász súlya légitársaságonként és uticélonként eltérő és amelyért az utasnak esetenként a repülőtársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie
- a repülőjárat kiesése, vagy technikai okból történő kimaradása esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról gondoskodni.
IX.2. Az utas repülőgéppel történő szállítására a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak.
IX.3. A Mauri légi szállításban közreműködőjének felelősségére, illetve felelősségének korlátozására, a személyek és poggyászok fuvarozására vonatkozó szabályokat többek között a 2005. évi VII. törvény (Montreáli Egyezmény), a 261/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm rendelet tartalmazza.

 

X. Biztosítás:

X.1. A részvételi díj az útlemondási (stornó) biztosítás díját nem tartalmazza, az utas külön megállapodásba foglalt feltételek szerint köthet útlemondási biztosítást a Maurival szerződésben álló biztosító-társaságokkal.
X.2. A Mauri tájékoztatja a szerződő felet, hogy a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítását VBB/2011/121 kötvényszám alatt a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepével (QBE Atlasz Biztosító) kötötte meg, amely a 1143 Budapest, Stefánia u. 51. címen, vagy a +36/ 1/ 460-1400 telefonszámon érhető el. A biztosítási szerződés kiterjed a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28) Kormányrendelettel módosított 213/1996. (XII.23) Kormányrendeletben előírt – az Utazásszervező kártérítési kötelezettségéből adódó kockázatokra, területi hatálya pedig a Mauri által szervezett utazásokkal érintett területekre terjed ki. 

 

XI. Egyéb rendelkezések:

XI.1. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/ székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Maurinál (az I.3. pontban írt bármely irodán keresztül) megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.
XI.2. A Mauri által a tevékenységi körében nyújtott szolgáltatásokra, valamint a Mauri által kötött utazási szerződésekre – beleértve a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokat is - a magyar jogot kell alkalmazni, és a Mauri által nyújtott szolgáltatásokkal vagy a Mauri által kötött utazási szerződésekkel kapcsolatos bármely jogvita elbírálására a magyar bíróságok joghatósága terjed ki. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
XI.3. Az utazási szerződés megkötése vagy teljesítése során írásban közöltnek tekintendők a felek által faxon vagy elektronikus levélben megküldött adatok, értesítések is.
XI.4. A Mauri honlapján vagy bármely más utazással kapcsolatos tájékoztatóban foglaltak egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.

 


Budapest, 2016

 

MAURI Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Kalanovics Attila ügyvezető vagy meghatalmazottja
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK letöltése